Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

Avondconferenties voorjaar 2015

 

 

Plaats van gebeuren: zaal ‘Centrum’ in de Keibergstraat 54 - 3300 Kumtich (Tienen) steeds om 20u00.

 

 

06 januari: Een uitweg uit de eenzaamheid

Veel mensen zien eenzaamheid als iets negatief. Het doet hen denken aan: je afgesloten voelen, alleen zijn met je emoties, onmacht en geen verbondenheid te ervaren met anderen. Toch kan eenzaamheid juist een enorme kracht zijn in ons leven. Om je goed met anderen te kunnen verbinden moet je soms ook alleen durven staan en in eenzame periodes niet weglopen van je gevoelens. Eenzaamheid kan natuurlijk ook negatief werken als door pijn of afwijzing de kracht ontbreekt om je te verbinden. Beide polen zijn nodig om ons een waardevol en volledig mens te durven voelen.

 

Spreker: Gerrit Houtman (gezins- en relatietherapeut) is maatschappelijk assistent in relatie en gezinstherapie en werkt in Bethesda, een christelijk centrum voor vorming en hulpverlening te Genk. Gerrit publiceert, geeft lezingen en verzorgt workshops.

 

 

20 januari: De wederkomst van Christus

Christenen bidden vaak “… totdat Gij wederkeert …” maar wat houdt de wederkomst van Jezus juist in? Wat houdt het in dat “Uw rijk kome …”? De Bijbel, God Woord, geeft ons daar een duidelijk zicht op. Met kerst kwam God een eerste keer naar de aarde. Zijn tweede komst zal de meest ingrijpende gebeurtenis zijn waar de mensheid mee geconfronteerd zal worden. Allen zullen we erbij betrokken zijn, of we het willen of niet! “Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik kom (Matth 24:42)” … laat je niet verrassen!

 

Spreker: Dominique Vandelannoote is geboren in 1958. Als militair was zijn laatste affectatie deze van adjunct militair raadgever van de Belgische ambassadeur op het NAVO hoofdkwartier te Evere. Sinds 2013 is hij gepensioneerd. In 1981 raakt hij gepassioneerd door de Bijbel en volgt in 1993-1995 de toerustingscursus Vlaanderen op de Bijbelschool in Heverlee. Hij houdt van afstandslopen en modelbouw. Dominique is lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL), is getrouwd met Rita en is trotse vader van drie zonen.

 

03 februari: Geloven: wat is dat eigenlijk?

Als Belgen zijn we onderworpen aan de wetten van ons land. Als christen gelden bovendien de wetten van Gods Koninkrijk. Christenen wonen dus in twee koninkrijken met elk haar eigen regels en gedragslijnen. Het koninkrijk van België is voelbaar en zichtbaar. Het koninkrijk van Jezus is eerder onzichtbaar. Haar principes werden opgeschreven in de Bijbel, Gods Woord. Voor een christen kunnen de richtlijnen van beide koninkrijken met elkaar in botsing komen. Het is daarom belangrijk wijsheid en inzicht te verwerven. Wandelen in geloof is dat Koninkrijk van Jezus hoogachten en vanuit die heerlijkheid te leven in het koninkrijk van België. De keuze voor Gods Koninkrijk kan soms onbegrip of zelfs lijden met zich meebrengen. Dat is vaak erg moeilijk maar zeker de moeite waard. Het Koninkrijk van Jezus is immers eeuwig, het andere is slechts tijdelijk.

 

Spreker: Wout vanwijngaarden; Geboren in Hardinxveld-Giessendam, komt met zijn vrouw Teunie en hun kinderen op 25 jarige leeftijd naar Leuven waar hij drie jaar studeert aan het Bijbelinstutuut in Heverlee. Na zijn studies dienen hij en zijn vrouw de Evangelische Gemeente "Paulus" gedurende 23 jaar om vervolgens predikant te worden in de Evangelische Gemeente van Leuven. Nu wonen ze in Voortkapel (Westerlo) waar ze werken voor de Evangelische Gemeente van Herentals. 
Wout is sinds 1995 Voorzitter van het Bestuur van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG), bestaande uit 31 kerken in Vlaanderen en is nauw betrokken bij het programma van de Evangelische ToerustingsSchool (ETS).  Hij heeft al vele Bijbels studiemateriaal geschreven en geeft vaak spreekbeurten in gans Vlaanderen.

 

 

17 februari: Het geheimenis van Christus

Paulus spreekt in de brief aan Efeze over zijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend was. Velen redeneren dat dit geheimenis te maken heeft met de nieuwtestamentische ecclesia en dat is op zichzelf waar. Maar er is meer aan de hand. Want de apostel heeft het ook over één nieuwe mens in Christus, over medeburgers en huisgenoten Gods, over mede-erfgenamen, medeleden en medegenoten. Wat betekenen deze woorden en wat is hun gebeurlijke historische, familiale, juridische of staatkundige betekenis ? Waarom zegt Hij aan de gemeente van Efeze (in het boek Openbaring) : 'Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken' ? Deze avond heeft enkele verrassingen in petto!

 

Spreker: Miel Vanbeckevoort; Als voormalig professor human resources en management heeft Miel Vanbeckevoort zijn kennis en geloof geïnvesteerd in een aantal ontwikkelingsprojecten in Afrika. Miel is al 37 jaar gelukkig getrouwd met Reintje. Door bijzondere omstandigheden kwam hun geloof in 1979 in dieper vaarwater terecht. De woorden van Jezus ‘nader tot Mij en Ik zal tot U naderen’ hebben ze in hun leven op een tastbare en bovennatuurlijke wijze mogen beleven.

 

 

10 maart: Schepping of evolutie?

Wie twijfelt nog aan het model van de Big Bang? Een kritische onderzoeker zal echter al gauw merken dat het model heel wat hiaten vertoont. Maar wat is dan het alternatief? Is het een blind vertrouwen in een oud boek waarin wordt beweerd dat God deze wereld geschapen en de mens naar Zijn beeld gemaakt heeft? Welnu, dit blinde vertrouwen wordt vanuit een totaal onverwachte hoek een handje toegestoken. De wetenschap, meer bepaald het plasmaonderzoek, verschaft nieuwe, merkwaardige inzichten. De contouren van een volwaardig scheppingsmodel komen stilaan te voorschijn. De aarde en het heelal zouden niet ouder zijn dan maximaal 10.000 jaar. Het plasmaonderzoek verschaft meer inzicht in de zondvloed en het rivierensysteem ten tijde van Noah. We krijgen ook zicht op de niveauwisselingen van de oceanen, met alle daarbij horende gevolgen. Er kunnen nu ook gelijkenissen getrokken worden met onze huidige klimaatsituatie. We beginnen meer te begrijpen welke impact deze catastrofes hadden op de fauna van die tijd en de menselijke geschiedenis. Dit is een verhaal dat je niet in de mainstream literatuur terugvindt! Het zal je zeker aan het denken zetten. Welk is het plan van de Creator met ons en met deze aarde, en hoe ziet de toekomst er dan uit?"

 

Spreker: Jos Philippaerts groeide op in een typisch Limburgs gezin met katholieke achtergrond, en reeds van kindsbeen af was hij gefascineerd door de natuur en de natuurwetenschappen. Een logisch gevolg was dat hij scheikunde ging studeren, eerst aan de Limburgse universiteit en later in Antwerpen, waar hij ook een doctoraat in de scheikunde behaalde. Tijdens die studies werd zijn interesse ook gewekt voor het ontstaansvraagstuk van de mens, en van het leven, waarbij hij zelfs de cursus evolutie aan de Antwerpse universiteit volgde. Uit dat vergelijkend onderzoek met zijn verrassende, maar toch ook wel erg controversiële conclusie ontstond toen de vzw CreaBel, wat staat voor creationisten in België, nu reeds meer dan 20 jaar geleden. Sinds die tijd is hij niet meer opgehouden met in Vlaanderen en ook in Nederland, door middel van lezingen en debatten, mensen te wijzen op de echte oorsprong van het leven, alsook het ontstaan van de mens. Jos is gelukkig getrouwd en trotse vader van drie kinderen.

 

 

31 maart: Pasen in je leven
Christenen geloven dat Jezus Christus met Pasen uit de dood is opgestaan. Is dit een theorie of heeft het ook betekenis voor je eigen dagelijks leven? En wat is die betekenis dan? Want wij sterven toch nog steeds? Bestaat er dan echt zoiets als opstandingskracht? En wat betekent dit dan voor jou en voor mij? Spreker heeft deze kracht zelf ervaren en wil graag met je delen hoe je die kracht ook zelf kunt ervaren.

 

Spreker: Marcel Casier is getrouwd met Willemien. Het geloof heeft hem van kind af erg geboeid en hij is ook twee jaar seminarist geweest. Maar het was pas na een lange zoektocht dat hij theologie ging studeren aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven). Nu is hij sinds een vijftal jaren predikant van de Evangelische Kerk Leuven. Het is zijn verlangen om samen met anderen steeds meer te groeien als leerling van Jezus Christus. Steeds meer is hij er van overtuigd dat wat de Bijbel ons leert over God en Jezus Christus wel waar moet zijn omdat het te groot en te mooi is om door mensen bedacht te zijn. Dit geloof wil hij graag met iedereen delen.

 

 

16 April: Bouwen aan je gezin

Het gezin is en blijft de hoeksteen van de maatschappij! Welke erfenis wil jij je kinderen nalaten? Zijn het enkel bakstenen en centen? Er is toch meer dan dat! Je kunt ook een erfgoed nalaten van emotionele stabiliteit, sociale vaardigheden en geestelijke volwassenheid in het geloof. Maar hoe doe je dat? Ontdek deze avond de principes en de praktische uitwerking!

 

Spreker: Jef De Vriese is gehuwd en vader van twee dochters. Hij is psycholoog en actief betrokken bij diverse instellingen die zich toeleggen op bijbelgetrouwe hulpverlening. Hij is directeur van het Centrum voor Pastorale Counseling en van Chris, de landelijke organisatie voor kinder-en jeugdhulp in België en Nederland. Hij heeft veel ervaring in het kader van preventie rondom het gezin. Hij is ook stafmedewerker van De Hoop geestelijke gezondheidszorg, psychiatrisch centrum in Nederland. Voorts publiceert hij en geeft hij lezingen.

 

 

28 April: Het Nieuwe Testament: betrouwbaar?

Voor christenen is de Bijbel, en in het bijzonder het Nieuwe Testament, hét fundament van hun geloof. In deze lezing willen wij nagaan in hoeverre deze geloofsbasis ook historisch betrouwbaar is. Wie schreef het Nieuwe Testament? Wanneer kwam het tot stand? Op welke bronnen is het Nieuwe Testament gebaseerd? Is de overgeleverde tekst betrouwbaar en hoe betrouwbaar zijn de vertalingen?

 

Spreker: Jef Saenen is geboren in 1960. Na zijn licentiaatsstudies Moderne Geschiedenis raakt hij in 1985 geboeid door de Bijbel waarin hij zich verder verdiept en in 1992 een bachelor behaalt op de Bijbelschool te Heverlee. Ondertussen bouwt hij een professionele loopbaan uit als verzekeringsbemiddelaar. Jef is lid van de Raad van bestuur van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee en lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL). Hij houdt van afstandslopen en wijnbouw! Hij is getrouwd met Marijke en trotse vader van drie kinderen.

 

 

12 Mei: Wereldgodsdiensten: wat is juist?

Als het over godsdienst gaat, hoort men vaak zeggen: “Het komt uiteindelijk allemaal op hetzelfde neer”. Zijn er inderdaad opmerkelijke overeenkomsten tussen de godsdiensten in de wereld? En zijn er ook essentiële verschillen? Geen onbelangrijke vragen, o.a. in het licht van de huidige conflicten die de wereld momenteel sterk bezighouden. De moeite waard om daarvoor een avond te reserveren; dat zou wel eens een interessante oogopener kunnen zijn…

 

Spreker: John den Boer

Sinds John zijn theologische vorming in Leuven afrondde in 1979, is hij al ruim 35 jaar werkzaam als evangelist en pastoraal werker. Hij kwam, gedurende die jaren, beroepsmatig, met talrijke mensen in contact met de meest uiteenlopende godsdienstige opvattingen. Hij werd geboeid, zowel door de opmerkelijke overeenkomsten, alsook door één heel wezenlijk verschil, waar hij op deze avond vooral ook aandacht aan zal schenken…

 

 

26 Mei: Wie is de Heilige Geest?

De “Heilige Geest” is een begrip dat vele vragen oproept. Iedereen weet dat Hij de Geest van God is, maar hoe stel je je Hem voor? Juist omdat Hij zo moeilijk te vatten of te bevatten is, zijn we geneigd Hem te onderschatten. “Onbekend is onbemind” zegt men. Toch is Hij onmisbaar voor een vervuld leven zoals God het bedoeld heeft. We kunnen méér over Hem te weten komen dan we denken! En aangezien Pinksteren het feest van de Heilige Geest is, is dit een goede aanleiding om ons in dit onderwerp te verdiepen.

 

Spreker: Ignace Demaerel (1961) studeerde wijsbegeerte aan de K.U. Leuven en protestantse godgeleerdheid in Brussel. Hij is godsdienstleraar, pastor, coördinator van een gebedsnetwerk en schrijver van vele artikels, enkele brochures en een boek over gebed en over de persoon van Jezus (nog te verschijnen). Hij zetelde zes jaar in het bestuur van de Evangelische Alliantie Vlaanderen. Sinds 2012 is hij ook columnist bij Knack.be. Hij is getrouwd met Miet Vanbeckevoort en vader van vier kinderen en twee pleegkinderen.

 

09 juni: Wereldgebeurtenissen: Quo Vadis?

Neem de krant en leg er de Bijbel naast. Je komt tot onthutsende vaststellingen! We leven in een bijzonder fascinerende tijd. Vele Bijbelse voorspellingen komen exact uit. Daar zijn Nostradamus’ uitspraken niets bij vergeleken. De huidige, vaak schokkende wereldgebeurtenissen volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Zien we wat er gebeurt of is het eerder ons gebrek aan Bijbelkennis die ons in een steeds grotere onzekerheid en angst doet leven m.b.t. de toekomst?

We willen nagaan wat Gods Woord zegt over de toekomstige gebeurtenissen. We willen checken in hoeverre dit overeenkomt met de huidige wereldgebeurtenissen. Laat ons er voorzichtige, bedachtzame, maar ernstig waarschuwende conclusies uit trekken.

 

Spreker: Dominique Vandelannoote is geboren in 1958. Als militair was zijn laatste affectatie deze van adjunct militair raadgever van de Belgische ambassadeur op het NAVO hoofdkwartier te Evere. Sinds 2013 is hij gepensioneerd. In 1981 raakt hij gepassioneerd door de Bijbel en volgt in 1993-1995 de toerustingscursus Vlaanderen op de Bijbelschool in Heverlee. Hij houdt van afstandslopen en modelbouw. Dominique is lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL), is getrouwd met Rita en is trotse vader van drie zonen.

 

 

23 juni: Het Koninkrijk Gods

Het Koninkrijk der hemelen of het Koninkrijk Gods is een boeiend onderwerp. Allen zijn we een kind van onze tijd en ook over het Koninkrijk Gods werd in de loop der tijden nogal verschillend gedacht. Nochtans, wanneer Jezus zijn discipelen leert bidden is de roep naar "Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel", één van Zijn eerste verzoeken. Het Koninkrijk Gods is op aarde dus "nog niet" gerealiseerd. Alleen sommige aspecten zijn "reeds" aanwezig. Maar de volle openbaring ervan komt heus en zal de hele wereld treffen. Kom en leer meer over Gods Koninkrijk!

 

Spreker: Maurits Lenaerts

Maurits heeft tot zijn op rust stelling gewerkt in de meteorologie, eerst op de NAVO basis Kleine Brogel en later op de luchthaven Brussel Nationaal. Hij is sinds 1980 lid geweest van verschillende evangelische gemeentes, eerst in Peer en vervolgens in Aarschot. Momenteel is hij lid van de Vrije Evangelische Gemeente in Leuven waar hij als diaken dienstbaar is. Hij heeft een kandidatuur Bijbelwetenschappen behaald in de jaren ’90 door een zaterdagopleiding in de Bijbelschool (nu de Evangelische Theologische Faculteit) te volgen. Maurits is sinds 1976 gelukkig gehuwd met Lizette. Zij hebben twee dochters, twee zonen en 14 kleinkinderen.

© Evangelische kring Tienen

 

Avondconferenties

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Normen en waarden

 

In deze rubriek willen wij aantonen dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Doordenkertjes

 

Hier bespreken we enkele artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht voor een noodgeval.