Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

De Wet des Heeren / De Tien geboden

Naar Exodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21

Ik ben de Heere Uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

1. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

2. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

3. Gij zult den Naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de Heere zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.

4. Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere den sabbatdag, en heiligde denzelven.

5. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft.

6. Gij zult niet doodslaan.

7. Gij zult niet echtbreken.

8. Gij zult niet stelen.

9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

10. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

Wat de moderne mens ervan maakt:

 

1. IK BEN JHWH, Ik maakte jou.

Zorg goed voor je eigen lichaam, gezondheid en geluk en voorspoed. Je identiteit is het belangrijkste wat er bestaat. Je hebt maar één leven en dat is hier en nu. Let op dat niemand je in de weg staat om jezelf te ontplooien.

 

2. Vereer geen beelden.

We zijn in een beeld-tijdperk gekomen. Te lang heerste het verstand. Beelden zijn het belangrijkste in je leven. Je ratio voorkomt dat je je beelden begrijpt en vormen een barrière naar je bestemming.  Alles wat in de hemel is, de sterren, de astrologie, alles wat op de aarde is, dieren, vissen, bomen, vereeuwig ze en let op hun taal. Je dromen zullen je leiden op de juiste weg.

 

3. Houd de Naam van God heilig

Niets is heilig dan jijzelf en jouw waarheid. Elk gebruik van welke godennaam dan ook om jou te bevestigen is geboden. In de naam van Jezus kun je machtige wonderen doen, evenals in de naam  van willekeurig welke andere God dan ook. De waarheid is dat elke God een droom van jouzelf is, soms gedeeld met anderen. Niemand zou moeten geloven dat een God werkelijk liefde toont of wraakzuchtig is. Goden horen niets, doen niets en zien niet. Jij bent jouw eigen God. Dat is werkelijkheid en dat is heilig.

 

4. Houd de sjabbat

Het hebben van heilige dagen is een onderdrukking van de gelegenheid tot werken, drijven van handel en kopen. Alles moet kunnen op willekeurig welke dag. Ook het ontstaan van de wereld kent geen rustperioden en is een continue evolutie. Stilstand is achteruitgang.

 

5. Eer je vader en moeder

Gezinsverbanden moet je variëren: Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen en zo nodig ook vrouwen met mannen. Kinderen moeten niet geïndoctrineerd worden met éénzijdige mening van religieuze fanaten. Het wordt tijd dat kinderen waarden-vrij, wetenschappelijk worden opgevoed. Het opvoeden van kinderen door het gebruik van dwang, zeker in de vorm van een corrigerende tik moet streng worden aangepakt.  Overheden zijn nodig om een waarden-vrij opvoedingsproces te garanderen.

 

6. Je mag niet doden.

De dood hoort bij het evolutionaire proces. Zwakken moeten sterven en ongewenste geboortes moeten worden voorkomen. Om de aarde te behouden is het decimeren van de wereldpopulatie onvermijdelijk. Ook het gewelddadig bestrijden van fundamentalistische tegenstanders is geboden.

 

7. Je mag niet echtbreken.

Emoties, liefde en passie zijn samen met een goed gevoel over wezenlijke dingen van belang voor de voortzetting van een relatie. Als die niet aanwezig zijn moet worden aangedrongen op het aangaan van nieuwe contacten. Mensen moeten kunnen opgaan in hun relatie en die als het meest wezenlijke beschouwen. Elke relatie is denkbaar, behalve die tussen volwassenen en kinderen.  Het is nog niet bekend waarom niet, maar vooralsnog gebeurt dat alleen vaak achter gesloten deuren en met strikte geheimhouding.

 

8. Je mag niet stelen

Diefstal is een verkeerde emotie die in goede banen moet worden geleid. Adviezen van bankiers, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en andere financiële deskundigen zijn daarbij belangrijk.

 

9. Je mag niet liegen.

Wees assertief, denk om jezelf en je eigen clan. Een ander zorgt niet voor je, dus doe jij dat ook niet voor een ander. Leugens zijn alleen verboden als ze strijdig zijn met dit reglement.

 

 10. Je mag niet begeren.

Begeerte is de motor van de economie. Wek haar op zoveel als mogelijk is. Geld moet rollen. Geef spaargelden vrij. Druk geld bij. Verstrek leningen. Geef creditcards uit, maak betalingen zo makkelijk mogelijk. Zorg voor snelle veroudering van programma’s en machines, zodat voortdurend nieuwe nodig blijven om aan de behoefte te voldoen.

Wie zich niet neerlegt bij dit Gouden Kalf moet worden veranderd, behandeld, opgesloten en zo nodig uitgeschakeld worden.

 

 

Doordenkertjes

© Evangelische kring Tienen

 

Doordenkerjes

Doordenkertjes

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Normen en waarden

 

Hier tonen we aan dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.